Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2010

io4943
Idą sobie dróżką trzej przyjaciele: miś, łoś i ryś. Ten pierwszy oznajmia:
- Wkurwia mnie to "ś" na końcu. Takie "ś" jest pedalskie, ciotowate i w
ogóle!... Od dzisiaj koniec z misiem. Jestem Niedźwiedź!!! Bo powiadam
wam: kto ma "ś" na końcu, ten fujara i gej. Amen. Łoś zorientowawszy się
w beznadziei sytuacji, bo wszak łoś to łoś i nic nie poradzisz, w panice
szarpie za ramię Rysia:
- Ej, kurwa, powiedz coś, Ryś. Przecież my nie geje, prawda?! No powiedz
coś... Ryś!
Na to ryś dostojnie:
- Ryszard, pedale, Ryszard...
Reposted fromforgems forgems viadarek darek
io4943
5248 173b 500
Z kim się umawiać?
Reposted fromkaczo kaczo viacobra0503 cobra0503
io4943
8019 a739 500
Z gorącymi pozdrowieniami dla kobietonów z jakiegoś tam feministycznego forum, które rzucają we mnie mięsem, bo promuję badania piersi. Eat this, babsztyle.
Reposted fromrobakowska robakowska viacobra0503 cobra0503
io4943
People Are Awesome - CollegeHumor video
Reposted fromdarek darek
io4943
Reposted fromwierzba wierzba viadarek darek
io4943
1168 cb1f
Reposted fromlipt0n lipt0n viadarek darek
io4943
io4943
9963 05dc
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadarek darek
io4943
Man vs Women Control Panel
Reposted fromdarek darek
io4943
Thank Gos we're men.
Reposted fromdarek darek
io4943
9167 82a5 500
Nie myślałeś, żeby z tym skończyć?
Reposted fromfarall farall viaraczkowski raczkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl